معرفی کادر اداری

https://ayandeh1.ir/01/wp-content/uploads/2021/07/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA.jpeg
حسین زائر ثابت مدیر دبیرستان
https://ayandeh1.ir/01/wp-content/uploads/2021/07/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpeg
روانبخش قربان پور معاون آموزشی
https://ayandeh1.ir/01/wp-content/uploads/2021/07/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg
عارف قاسمی زاده معاون اجرایی